FOND „MAGISTRA MILICA MARKOVIĆ“


AWARD OF THE FOUNDATION »MAGISTRA MILICA MARKOVIĆ« 2018
DURING THE XXI SERBIAN CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND
LABORATORY MEDICINE AND 14th EFLM SYMPOSIUM FOR BALKAN REGION

The biannual Serbian Congress of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine with international participation was held in Belgrade 23 – 25th May. It was organized for the 21st time by the Society of Medical Biochemists of Serbia (SMBS) and University of Belgrade Faculty of Pharmacy, under the auspices of the IFCC, EFLM and Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF), as well as the Ministry of Education, Science, and Technological Development and Ministry of Health of Republic of Serbia. During the opening ceremony, participants were welcomed by the president of the congress’ Scientific Board, prof. Nata{a Bogavac-Stanojevi}, and also greeted by the Dean of the University of Belgrade Faculty of Pharmacy, prof. Zorica Vuji}, as well as the president of the Pharmaceutical Association of Serbia, prof.Vesna Matović.

Traditionally, on this occasion SMBS handed the Award of the Foundation »Magistra Milica Marković«, presented to medical biochemists or laboratories for promoting the technological and organizational work principles of clinical laboratories, improving the quality of laboratory services, and for promoting the profession. This years award Bio-Rad D-10a System granted from Company Makler went to the Community Health Center Laboratory in Vr{ac and its Head, dr Jon ^oban. Also, SMBS acknowledges special contribution to the promotion of medical biochemistry science and profession with Honorary Diploma.

Laureat of the Award of the Foundation »Magistra Milica
Marković«, dr Jon Čoban, with the President of the
Foundation dr Milka Golubović
Mr Ljubiomir Štrbac, director of the Makler Company
receiving Award Diploma from Milka Golubović, president
of Magistra Milica Marković Foundation
Dr Velimir Marković, Prof. Zorica Šumarac, Mr Ljubomir Štrbac, Prof. Nada Majkić-Singh, Dr Jon Čoban, mr Milka Golubović
Dr Velimir Marković, Milica Marković son greeted participants

 

 

FOND „MAGISTRA MILICA MARKOVIĆ“

Preuzmi: dmbj.org.rs/ppt/02_Fond_Magistra_Milica_Markovic_2018.ppt


Magistra Milica Marković

Ceneći izuzetan i nezaboravan doprinos stručnom unapređenju medicinske biohemije, Društvo medicinskih biohemičara Srbije je, na inicijativu njenih najbližih saradnika i prijatelja, 12. aprila 2012. godine na sednici Izvršnog odbora Društva medicinskih biohemičara Srbije osnovalo Fond »Magistra Milica Marković«, u znak sećanja na magistru Milicu Marković, veliku, među najboljim srpskim magistrima biohemije, vanvremenskog biohemičara i istrajnog pregaoca praktične kliničke biohemije. Magistra Milica Marković je završila Farmaceutski fakultet u Beogradu i specijalizaciju iz medicinske biohemije. Po završetku studija radila je u Biohemijskoj laboratoriji Druge hirurške klinike, a zatim u laboratoriji Centralne specijalističke poliklinike Beograd i u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji Neurohirurške klinike. Od osnivanja za jedničkih medicinskih službi Univer zitetskog kliničkog centra, odnosno Instituta za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije bila je zamenik direktora Instituta. Bila je na usavršavanju iz medicinske biohemije u Londonu, u The National Hospital University of London, u laboratorijama za hemijsku patologiju, kliničku neurohemiju i za lekove. Objavila je više od 60 stručnih i naučnih radova, koji su štampani u zemlji i u inostranstvu. Učestvovala je pri izradi više naučno-istraživačkih projekata Neurohirurške klinike i Instituta za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Izradila je originalni numerički sistem za nomenklaturu medicinske biohemije, zatim je radila na dokumentu standardizacije normativa rada, organizacije i kategorizacije kliničko-biohemijskih laboratorija, kao i na drugim problemima vezanim za oblast medicinsku biohemiju. Bila je član Sekcije za medicinsku biohemiju Farmaceutskog društva Srbije i Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije u kojima je aktivno radila. Dobitnik je Diploma Saveza farmaceutskih društva Jugoslavije (SFDJ) i Društva medicinskih bio hemičara Srbije (DMBJ) kao priznanja za izuzetno angažovanje. Svojim entuzi jazmom, nesebičnim i velikim zalaganjem, ne štedeći se, zaslužna je za uvođenje i unapređenje rada i organizaciju laboratorijske dijagnostike u praksi. Njena lju bav, fascinacija i interakcija sa laboratorijom nije nikada pre stala, a odnos prema laboratoriji imao je mnogobrojne oblike. Uvela je brojne novine u tehnologiju rada: procedure i postupke koji definišu proces prijema biološkog materijala i izdavanja rezultata laboratorijskog ispitivanja primenom niza administrativnih postupaka u laboratorijskoj praksi; uputstava i procedure za bezbedno i lakše izvođenje procesa rada, posebno za pravilan postupak sa uzorcima i time značajno unapredila znanja zaposlenih u domenu osnovne struke. Radila je na stalnoj edu ka ciji zaposlenih u cilju stručnog osposobljavanja i usavršavanja, na izradi dokumentacije u skladu sa dobrom labora torijskom praksom, posebno procesa koji se odnose na obučenost zaposlenih u primenljivosti uputstava i procedura u radu i zaštiti zaposlenih i okoline, stalnom poboljšanju uslova radne sredine, kontinuiranoj obuci u oblasti stručnog usavršavanja, kako za bio he mi čare tako i za laboratorijske tehničare i na sistematizaciji radnih mesta a sve u cilju obezbeđenja kvaliteta usluge. Njeno laboratorijsko iskustvo postalo je deo njenog stvaralačkog procesa pri formiranju laboratorija u Urgentnom centru i Poliklinici Kliničkog centra Srbije. Prijem biološkog materijala smatrala je temeljom dobre organizacije laboratorije i daljeg pravilnog postupanja sa uzorcima. O tome je detaljno pisala u poglavlju »Rad i organizacija kliničko-biohemijske laboratorije« objavljenom za njenog života u knjizi Nada T. Majkić-Singh: Medicinska biohemija, 1994. (prvo izdanje) i 2006. (drugo izdanje), gde je tehnološki i organizacioni princip rada laboratorije opisala praktičnim jezikom i izrazila univerzalnu formu organizacije laboratorijske službe. O kakvom uputstvu se radi, najbolje svedoči činjenica da bar petina laboratorija u Srbiji primenjuje ovu organizaciju. Mnogi, ako ne i većina njenih predloženih uputstava i procedura uspešno su preneseni u laboratorije.

Fond »Magistra Milica Marković« osnovan je u znak sećanja na Milicu Marković, istaknutu magistru biohemije, s namerom da se nastavi sa ciljevima ko jima je ona posvetila svoj život. Fond je uspostavio godišnju namensku nagradu »Magistra Milica Marković« koja se dodeljuje kliničkim biohemičarima ili laboratorijama za unapređenje tehnoloških i organizacionih principa rada kliničkih laboratorija, za visokoprofesionalno angažovanje pojedinca ili tima na planu rada i organizacije laboratorijske službe u cilju poboljšanja kvaliteta laboratorijskih usluga, za promociju struke prema preporukama magistre Milice Marković.

Na otvaranju XVIII kongresa medicinskih biohemičara Srbije 18. 9. 2012. godine prvi put je promovisan Fond »Magistra Milica Marković«. Društvo medicinskih biohemičara Srbije i Fond »Magistra Milica Marković« dodelili su i prvi put Diplome fonda i novčane nagrade prim. Milki Golubović i spec. med. biohem. Gordani Kartaljević, koleginicama koje su se formirale kao stručnjaci i radile sa magistrom Milicom Marković i zahvaljujući stečenom znanju i iskustvu rukovodile dvema značajnim laboratorijama u Kliničkom centru Srbije, i to u Institutima za kardiovaskularne i digestivne bolesti a u okviru Instituta za medicinsku biohemiju KCS.

Na XIX kongresu medicinske biohemije i laboratorijske medicine, na svečanom otvaranju 9. septembra 2014. godine, prema pravilima Fonda, nagrada je dodeljena Biohemijskoj laboratoriji Doma zdravlja »Barajevo«. Donator hematološkog aparata je bila kompanija Vicor. Tom prilikom Diploma Fonda uručena je dr Ivanu Sretenoviću, direktoru DZ Barajevo, a Olgi Stefanović, direktoru firme Vicor, Zahvalnica Društva medicinskih biohemičara Srbije.

Na svečanom otvaranju XX kongresa medicinske biohemije i laboratorijske medicine 25. maja 2016. godine Fond »Magistra Milica Marković« dodelio je nagradu Biohemijskohj laboratoriji Doma zdravlja »Dr Milutin Ivković« Palilula iz Beograda. Donator aprata za sedimentaciju »Alifax TEST 1 BCL« bila je firma Promedia iz Kikinde. U ime firme Promedia nagradu je uručio direktor Goran Granić, a u ime Fonda Diplomu Fonda i Zahvalnicu DMBS uručile su predsednik Fonda Milka Golubović i predsednik DMBS Zorica Šumarac. Diplomu i nagradu primile su Dr Slavica Kalezić Milošević, direktor DZ Palilula i Dragana Vučić, načelnik Biohemijske laboratorije.


Milka Golubović i Olga Stefanović predaju Diplomu Fonda dr Ivanu Sretenoviću


Olga Stefanović predaje nagradu Ivanu Sretenoviću direktoru Doma zdravlja „Barajevo“


Milka Golubović sa Draganom Vučić, načelnikom laboratorije i Slaviicom Kalezić Milošević, direktorom DZ Palilula


Dragana Vučić, Slavica Kalezić Milošević, Milka Golubović, Goran Granić, Zorica Šumarac i Nada Majkić-Singh prilikom uručenja nagrade DZ Palilula.